TallGermanHanukiyah (in sanctuary)

TallGermanHanukiyah (in sanctuary)